§222
Poškození věřitele

(1) Kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení svého věřitele tím, že

 • a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou, nebo odstraní, byť i jen část svého majetku,
 • b) postoupí svou pohledávku, anebo převezme dluh jiného,
 • c) zatíží věc, která je předmětem závazku, nebo ji pronajme,
 • d) předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek,
 • e) předstírá nebo uzná právo nebo závazek ve větším rozsahu, než odpovídá skutečnosti,
 • f) předstírá splnění závazku, nebo
 • g) předstírá úpadek nebo svůj majetek jinak zdánlivě zmenšuje nebo předstírá jeho zánik,
 • a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení věřitele jiné osoby tím, že

 • a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní, byť i jen část majetku dlužníka, nebo
 • b) k majetku dlužníka uplatní neexistující právo nebo pohledávku nebo existující právo nebo pohledávku ve vyšší hodnotě či lepším pořadí, než jaké má, a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

 • a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu, nebo
 • b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

 • a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,
 • b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
 • c) způsobí-li takovým činem jinému úpadek.