§122
Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví

(1) Ublížením na zdraví se rozumí takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření.

(2) Těžkou újmou na zdraví se rozumí jen vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění. Za těchto podmínekje těžkou újmou na zdraví

  • a) zmrzačení,
  • b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti,
  • c) ochromení údu,
  • d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí,
  • e) poškození důležitého orgánu,
  • f) zohyzdění,
  • g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu,
  • h) mučivé útrapy, nebo
  • i) delší dobu trvající porucha zdraví.